ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ
ಉದಯವಾಣಿ 1-09-2016 , ಪುಟ 1

ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ

ಉದಯವಾಣಿ 1-09-2016 , ಪುಟ  1
ಉದಯವಾಣಿ 1-09-2016 , ಪುಟ 1
ಉದಯವಾಣಿ 1-09-2016 ,  ಪುಟ 8
ಉದಯವಾಣಿ 1-09-2016 , ಪುಟ 8

Leave a Reply