ನ೦ಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಂಚೀಪುರ ಹಾಗೂ ಹಗಿನವಾಳು ಗ್ರಾ.ಪ೦ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ

ನ೦ಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಂಚೀಪುರ ಹಾಗೂ ಹಗಿನವಾಳು ಗ್ರಾ.ಪ೦ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ

Leave a Reply