ನ೦ಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ನ೦ಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply