ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಟೂರು, ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ, ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ

ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಟೂರು, ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ, ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ

Leave a Reply