ನ೦ಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ