ನ೦ಜನಗೂಡಿನ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ “ಸ೦ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ” ಆಚರಣೆ

ನ೦ಜನಗೂಡಿನ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ “ಸ೦ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ” ಆಚರಣೆ

Leave a Reply