ನಾನೆಂದೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-12-2015 ಪುಟ 8

ನಾನೆಂದೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-12-2015 ಪುಟ 8
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-12-2015 ಪುಟ 8

Leave a Reply