ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 7-5-2017 , ಪುಟ 8

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 7-5-2017 , ಪುಟ 8

Leave a Reply