ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-4-2017 , ಪುಟ 3

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-4-2017 , ಪುಟ 3

Leave a Reply