‘ನಾವಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ; ಮತಗಳ ಅಂತರವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ’
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 20-08-2014, ಪುಟ 9

‘ನಾವಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ; ಮತಗಳ ಅಂತರವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ  20-08-2014, ಪುಟ 9
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 20-08-2014, ಪುಟ 9

Leave a Reply