ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 24-9-2018 , ಪುಟ 7

ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 24-9-2018 , ಪುಟ 7

Leave a Reply