ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ ಬಿಎಸ್ ವೈ
ವಿಜಯವಾಣಿ 10-12-201, ಪುಟ 9

ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ ಬಿಎಸ್ ವೈ

ವಿಜಯವಾಣಿ 10-12-201, ಪುಟ 9
ವಿಜಯವಾಣಿ 10-12-201, ಪುಟ 9

Leave a Reply