ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಕ್ಷಣ.

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಕ್ಷಣ.

BSY 01

BSY 02

Leave a Reply