ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ” ಅಭಿಯಾನದ 100ನೇ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜಾಗೃತ ನಡಿಗೆ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ” ಅಭಿಯಾನದ 100ನೇ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜಾಗೃತ ನಡಿಗೆ

BSY in MYSURU

BSY in MYSURU 2

Leave a Reply