ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ೦ಸತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಸಭೆ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ೦ಸತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಸಭೆ

Leave a Reply