ಮೈಸೂರಿನ ಶಾದನಹಳ್ಳಿಯ ಜಮೀನಿನ ಬೆಂಕಿ ಗು೦ಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹರ್ಷಲ್ ನ ಹೆತ್ತವರ ಭೇಟಿ

ಮೈಸೂರಿನ ಶಾದನಹಳ್ಳಿಯ ಜಮೀನಿನ ಬೆಂಕಿ ಗು೦ಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹರ್ಷಲ್ ನ ಹೆತ್ತವರ ಭೇಟಿ

Leave a Reply