ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 27-1-2012, ಪುಟ 10

ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 27-1-2012, ಪುಟ 10

Leave a Reply