ಮುಂಗಡಪತ್ರದ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 28-04-2016 , ಪುಟ 7

ಮುಂಗಡಪತ್ರದ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 28-04-2016 ,  ಪುಟ  7
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 28-04-2016 , ಪುಟ 7

Leave a Reply