ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಂಜನಗೂಡು -ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಯಾಗಬೇಕು :ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಓಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 13-3-2017 , ಪುಟ 7

ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಂಜನಗೂಡು -ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಯಾಗಬೇಕು :ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಓಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 13-3-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply