ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿಮೊಗ್ಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ

ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿಮೊಗ್ಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ

Karyakartas_Meet

Leave a Reply