‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರಕ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 4-5-2018 , ಪುಟ 3

‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರಕ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 4-5-2018 , ಪುಟ 3

Leave a Reply