‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ’
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 20-6-2017 , ಪುಟ 7

‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ’

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 20-6-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply