ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಪಟಾಕಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 15-11-2012, ಪುಟ 10

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಪಟಾಕಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 15-11-2012, ಪುಟ 10

Leave a Reply