ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 16-10-2018 , ಪುಟ 3

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 16-10-2018 , ಪುಟ 3

Leave a Reply