ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ , ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ
ಉದಯವಾಣಿ 14-5-2017 ,ಪುಟ 7

ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ , ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ

ಉದಯವಾಣಿ 14-5-2017 ,ಪುಟ 7

Leave a Reply