ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-1-2019 , ಪುಟ 8

ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-1-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply