ಮೋದಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 22-4-2019 , ಪುಟ 3

ಮೋದಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 22-4-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply