ಮೋದಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪತ್ರ: ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-05-2014, ಪುಟ 2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-05-2014, ಪುಟ 2