“ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ” ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 07-04-2014, ಪುಟ 3

“ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ” ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ

ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 07-04-2014, ಪುಟ 3
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 07-04-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply