ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಧೂಳೀಪಟ – ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 24-02-2014, ಪುಟ 1
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 24-02-2014, ಪುಟ 4