ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 06-04-2014, ಪುಟ 7

ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 06-04-2014, ಪುಟ 7
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 06-04-2014, ಪುಟ 7

Leave a Reply