‘ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ’
ಉದಯವಾಣಿ 15-4-2017 , ಪುಟ 12

‘ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ’

ಉದಯವಾಣಿ 15-4-2017 , ಪುಟ 12

Leave a Reply