ಮೋದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 8-4-2019 , ಪುಟ 3

ಮೋದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 8-4-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply