ಮೋದಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧ್ಯ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 23-11-2015, ಪುಟ 16

ಮೋದಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧ್ಯ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 23-11-2015, ಪುಟ 16
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 23-11-2015, ಪುಟ 16

Leave a Reply