ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಘೋಷ

ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಘೋಷ

Leave a Reply