ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯತ್ತ ಭಾರತ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-7-207 , ಪುಟ 12

ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯತ್ತ ಭಾರತ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-7-207 , ಪುಟ 12

Leave a Reply