ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲೆಕ್ಚರರ್
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 22-01-2012, ಪುಟ 1

ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲೆಕ್ಚರರ್

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 22-01-2012, ಪುಟ 1

Leave a Reply