ಮರಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 14-04-2016 , ಪುಟ 13

ಮರಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ  14-04-2016 ,  ಪುಟ 13
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 14-04-2016 , ಪುಟ 13

Leave a Reply