ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ’ಹಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು’ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ’ಹಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು’ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

Leave a Reply