ಮಳೆಯಿಂದ ಅತೀವ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿರುವ ಯಡಿಯೂರು ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ