ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಕುಂದೂರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಸಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಕುಂದೂರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಸಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

Leave a Reply