ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಮಳಾ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪಾರ ಬೆ೦ಬಲಿಗರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಮಳಾ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪಾರ ಬೆ೦ಬಲಿಗರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

Leave a Reply