ಮಹಾದಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣ ಐತೀರ್ಪು ಜಾರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಮ್ಮತಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಪು4-9-2019 , ಪುಟ 8

ಮಹಾದಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣ ಐತೀರ್ಪು ಜಾರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಮ್ಮತಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಪು4-9-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply