ಮಹದಾಯಿ: ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-2-2016 ,  ಪುಟ  7
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-2-2016 , ಪುಟ 7