ಮಹದಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾರಣ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-09-2015, ಪುಟ 12

ಮಹದಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾರಣ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-09-2015, ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-09-2015, ಪುಟ 12

Leave a Reply