ಮಹದಾಯಿ ನೀರು: ಕೇಂದ್ರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಸರತ್ತು
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 13-8-2015 ಪುಟ 7

ಮಹದಾಯಿ ನೀರು: ಕೇಂದ್ರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಸರತ್ತು

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 13-8-2015 ಪುಟ 7
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 13-8-2015 ಪುಟ 7

Leave a Reply