ಮಹಾದಾಯಿ ನದಿ ವಿವಾದ : ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 13-08-2015, ಪುಟ 5

ಮಹಾದಾಯಿ ನದಿ ವಿವಾದ : ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಗ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 13-08-2015, ಪುಟ 5
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 13-08-2015, ಪುಟ 5

Leave a Reply