ಮಹ: ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯೇ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-9-2019 , ಪುಟ 7

ಮಹ: ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯೇ ಪರಿಹಾರ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-9-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply