ಮಾದರಿ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 5-9-2019 , ಪುಟ 2

ಮಾದರಿ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 5-9-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply