ಮಾಲೀಕರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 27-2-2017 , ಪುಟ 3 2

ಮಾಲೀಕರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 27-2-2017 , ಪುಟ 3 2

Leave a Reply